அபிஷேகம் அல்லது திருமஞ்சனம் என்பது உரிய திரவியங்களைக் கொண்டு (பொருட்களை) இறை திருமேனிகளை புனித நீராட்டுதல் என்று பொருள்படும். அபிஷேகப் பொருட்ளை ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் செய்வது முறையாகும். சிற்சில மாற்றங்களுடன் சிறப்பாக உலகெங்கும் கோயில்களில் செய்யப்படுகிறது. தெய்வங்களுக்கு ஏற்றவாறு சில பொருட்களை நீக்கியும், சில பொருட்களை சேர்த்தும் செய்வது வழக்கமாகும். ஒவ்வொரு அபிஷேகப் பொருள்களும் ஒவ்வொரு சிறப்பு பலன் களைத் தருகின்றன என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது.


Abhishegam or Thirumanjanam is the ritual of bathing the deity with sacred substances in a specific order. This ritual is observed in Hindu temples all over the world with slight variations. The choice of substances depends on the deity being bathed. The scriptures say that different substances give rise to different spiritual benefits.


Our essay writing services are definitely new remedy for you. We providing first-rate penning options and providing students generate their unique papers essay

College paper writing services are the best at a paper writing business that requires students to make original content. It is hard to find that service that is suitable that you can expect 100%. The good news is there are lots of services online that is readily available and with the help of essay helper these services you can have all of your needs fulfilled. By filling a simple form with info that is pertinent, you can get several recommendations from writers. You can find an order form filled up when you desire a perfect manuscript.

writer service

is binance legit